تلفن: 43305220-051

فکس: 43305234-051

کد پستی:  9319774400 

آدرس: نیشابور- انتهای بلوار ادیب دوم- انتهای بلوار نظام الملک- دانشگاه نیشابور- مرکز فناوری اطلاعات و رایانه